Zondagse Badminton Club Nijverdal

Halverwege 1974 wordt er binnen de badmintonclub Reflex door een aantal personen het initiatief genomen om op zondagmorgen los van deze vereniging recreatief badminton te gaan spelen.

De initiatiefnemers waren dhr Henk Oude Veldhuis † en dhr J.E. Houthuyse.

Het initiatief was mede ingegeven om reden dat echtparen met jonge kinderen gezamenlijk konden spelen. De kinderen mochten meekomen en was een oppas op zondagmorgen niet nodig.

Op 29 september 1974 is er voor het eerst door een aantal mensen gespeeld in sporthal Noetsele.
Dat beviel kennelijk zo goed dat op 13 oktober 1974 de badmintonclub is opgericht. Een naam was er (nog) niet daarom werd de club aangeduid als BCZN badmintonclub zonder naam.

Er is een huishoudelijk reglement opgesteld van 10 punten, waarvan een aantal hier genoemd:
1. De badmintonclub is een vrienden- en gezelligheidsvereniging waar binnen de recreatieve badmintonsport wordt beoefend.
2. Gespeeld wordt op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
3. Het huidige ledenbestand is 20 personen. Dit wordt als maximum gerekend.
4. De contributie dient aan het begin van elke maand te worden betaald over tenminste een maand.
5. De kosten van een eventuele uitgaansavond worden geheel of gedeeltelijk uit de kas betaald.
6. Het bestuur bestaat uit 3 personen.

De eerste contributie bedroeg een gulden dertig per persoon per week.
Sporthal Noetsele werd voor de helft gehuurd van de Stichting Sport Accommodatie Hellendoorn, de zaalhuur bedroeg acht gulden per uur.
De zaal was op een aantal zondagen ook in gebruik door de turn vereniging daardoor werd badminton gespeeld tussen 8.30 tot 10.00 uur.

In augustus 1975 werd door de Stichting Sportaccommodatie middels een schrijven aangekondigd dat vanwege de grote aanvraag van verenigingen en bonden aan de BCZN badminton groep de zaal niet meer beschikbaar gesteld kon worden.
Een citaat uit dit schrijven luidt: “Groeperingen welke een sport beoefenen welke ook in verenigingsverband kan worden ondergebracht kunnen wij om genoemde redenen geen uren meer beschikbaar stellen”.
In het schrijven werd ook geadviseerd om contact op te nemen met de ambtenaar sportzaken Dhr Runenman van de gemeente.
Op welke wijze het seizoen 75/76 is ingevuld wordt niet duidelijk uit de correspondentie. Er zal best wel een oplossing zijn geweest.

In augustus 1976 stuurt Tonny Knobben namens de Stichting Sport Accommodatie Hellendoorn een brief waarin staat aangekondigd dat de Zondagbadmintonclub door de verdelingscommissie binnensportaccommodaties de volgende uren zijn toegewezen.
Alle zondagen t/m 24 oktober 1976 van 10.30 – 12.00 uur.
Van 31 oktober tot 27 maart 1977 de ene week van 12.00 – 13.30 uur en de andere week van 13.00 – 14.30 uur.
Vanaf 3 april 1977 weer van 10.30 – 12.00 uur.
Uit het schrijven is niet op te maken om welke sportaccommodatie het gaat maar vermoedelijk nog steeds de Noetsele zaal. Inmiddels bedroeg de zaalhuur twaalf gulden per uur.

Vanaf de ingebruikname van de nieuwe sporthal aan de Bachlaan speelt de groep tot heden in deze sporthal.

Op welke datum de jaarlijks terugkerende feestavond voor het eerst werd georganiseerd is niet duidelijk geworden uit de oude correspondentie, wel geeft het huishoudelijk reglement aan dat de kosten van een eventuele uitgaansavond geheel of gedeeltelijk uit de kas worden betaald.
Hieruit blijkt dat de club meer was dan uitsluitend een sportclub. Het ging en gaat nog steeds ook om de gezelligheid en de sociale contacten.
Langjarig is de jaarlijkse feestavond een terugkerend item geweest. Geleidelijk is deze vervangen door een einde seizoen happening in juni met een gezamenlijke BBQ.
Sinds de vakantiespreiding verder is toegenomen is ook dit vervangen door een gezamenlijk buffet na het herfsttoernooi wat jaarlijks in oktober wordt gespeeld.

Al vanaf eind jaren 70 worden er regelmatig onderlinge toernooien gespeeld gevolgd door een nazit met hapje en drankje dit bevordert naast het sportieve karakter de sociale samenhang.

Op 13 oktober 1984 is het 10 jarig bestaan op feestelijke wijze gevierd met een uitgebreide feestavond bij Annink Pot in Beckum nabij Hengelo.
De financiering werd gerealiseerd door het gehele jaar de contributie met 1 gulden te verhogen en daarnaast hebben de leden op hun zolders gezocht naar nog bruikbare en verkoopbare spullen.
Destijds was er van 14 juni t/m 16 augustus op een toekomstige bouwlocatie in Hellendoorn “Het Gat van Hellendoorn” genaamd een wekelijkse waren-antiek-rommelmarkt, waar ook particulieren hun spullen mochten verkopen.
Een aantal vrouwelijke leden hebben de spullen ingezameld en met een goed resultaat met een opbrengst van 600 gulden op de markt weten te verkopen.
De extra contributie bracht 800 gulden op en uit de kas werd het bedrag met 500 gulden aangevuld.
Het totaal van 1900 gulden was voldoende om met de gehele club per gehuurde bus naar en van Beckum te reizen. Bij aankomst koffie met gebak te serveren en daarna te kegelen. Dit gevolgd door een koud buffet met BBQ en af te sluiten met dansen.
Het was een heel geslaagde feestavond het 10 jarig bestaan waardig.

Het 25 jarig bestaan in 1998 is gevierd door middel van een etentje bij een Nijverdalse Chinees en gefinancierd uit de kas.

In de jaren 80 werd door de inmiddels Zondagse Badminton Club hetende club deelgenomen aan recreanten toernooien in Holten, Deventer, Hengelo, Almelo en zelfs in Roden.
Zelfs heeft er eenmalig een Duitse badminton club meegedaan
Dit ging steeds op uitnodiging van de organiserende verenigingen in de genoemde plaatsen.
Ook ZBC heeft eenmalig een dergelijk toernooi georganiseerd wat vanwege de benodigde ruimte in de Noetsele sporthal is gespeeld.

Vanaf begin jaren 90 zijn deze toernooien geleidelijk aan bij alle deelnemende verenigingen in de versukkeling geraakt. Sinds enige tijd wordt er door een aantal leden weer deelgenomen aan dergelijke toernooien.
In de beginjaren 80 kwam er ook op woensdagavond tijd beschikbaar in de sporthal Bachlaan om badminton te spelen een aantal leden maakten hiervan gebruik. De financiën werden apart bijgehouden.
In 1985/86 is besloten om de twee speeldagen samen te voegen voor één contributie bedrag waarmee beide speelmogelijkheden voor alle leden toegankelijk werd.

Het jaar 1985 was voor de ZBCers zwart gekleurd omdat onze voorzitter en medeoprichter maar vooral ook drijvende kracht Henk Oude Veldhuis overleed. Hij overleed op een zondag na het spelen in het Prinses Irene Ziekenhuis in Almelo.
Tijdens het spelen werd hij niet goed. Waarna de opgetrommelde huisarts het nodig vond hem per ambulance naar het ziekenhuis over te brengen. Een behandeling aldaar heeft niet mogen baten.

Ondanks deze zwarte bladzijde is de club nog altijd springlevend, het ledenbestand varieert tussen de 25 en 30 leden die tegen een contributie van € 2,50 per week twee keer kunnen spelen. Uiteraard op de zondagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur en op woensdagavond van 20:30 tot 22:00 uur.
Velen van dit ledenbestand zijn langjarig lid. Af en toe zegt er wel eens iemand om uiteenlopende redenen op en werven we ieder jaar weer nieuwe leden. Tot op heden lukt dat steeds weer.
Vandaag zijn er geen mensen meer lid uit de beginjaren. De langst aanwezige leden zijn lid vanaf omstreeks 1980. Vergrijzing is er wel maar het ledenbestand verjongt zich vanzelf ook weer snel, zo blijkt uit de voorgaande geschiedenis.

Het bestuur bestaat uit drie leden die verantwoordelijk zijn voor de financiën, het organiseren van de vier toernooien per jaar en de verdere gang van zaken die bij het in stand houden van een actieve club komt kijken.