Zondagse Badminton Club Nijverdal

Privacybeleid

Privacy statement juni 2018 ZBC

Zondagse Badminton Club
Correspondentie adres:
Yvonne Tiebot
P.C. Stamstraat 63 7442 ZB NIJVERDAL
Privacy statement Zondagse Badminton Club

Zondagse Badminton Club
De Zondagse Badminton Club is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens bestuur: secretaris Yvonne Tiebot, P.C. Stamstraat 63, 7442 ZB NIJVERDAL,
y.tiebot@gmail.com /zbcnijverdal.nl Voorzitter: Jannette Schipper:bheerink@ziggo.nl Bestuurslid:
Henk Goossen, henkgoossen50@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel
De Zondagse Badminton Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het beheer van de persoonsgegevens berust bij het
bestuur. Het Bestuur heeft een webmaster opdracht gegeven voor het beheren van de website, waarbij
ook persoonsgegevens/ foto’s kunnen worden verwerkt.
De Zondagse Badminton club gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u
op te kunnen nemen in het kader van de dienst die wij over en weer elkaar verlenen. De Zondagse
Badminton Club vraagt voor het gebruik van foto’s en sfeerimpressies voorafgaand aan plaatsing op
de website niet expliciet toestemming voor het plaatsen van materiaal. Mocht u bezwaar maken tegen
plaatsen van materialen waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken via de e-mail
adressen in de contactgegevens bestuur, hierboven vermeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of badmintonclub verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u
er desondanks van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige
persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via e-mailadres:
y.tiebot@gmail.com /zbcnijverdal.nl of via de mailadressen bij de contactgegevens op deze pagina.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Zondagse Badminton Club neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Zondagse Badminton Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of op grond van wettelijke regelingen
(bijvoorbeeld belastingwetgeving).

Delen van persoonsgegevens met derden
De Zondagse Badminton Club verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Zondagse Badminton Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van
het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking
cookies
orden niet gebruikt.

Privacy statement juni 2018 ZBC
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Zondagse Badminton Club. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres:
y.tiebot@gmail.com of een van de bovenstaande e-mail adressen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd
persoonlijk aan de secretaris worden gericht.
De Zondagse Badminton Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Zondagse Badminton Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via y.tiebot@gmail.com of een
van de bovenstaande e-mail adressen.

Melden datalekken
Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van de Zondagse Badmintonclub, via
y.tiebot@gmail.com, een van de bovenstaande e-mail adressen.
of mondeling bij de secretaris. De secretaris zorgt i.o.m. de melder voor het melden bij de
Autoriteit
Persoonsgegevens.

 

 

Privacy statement juni 2018 ZBC